2021 U17 Shield Group B
2 p.m. Sept. 25, 2021 - Hogan Park